ALLTID LAVE PRISER
RASK KLARGJØRING
HENT SELV, ELLER FÅ LEVERT AV POSTNORD
Til kassen
Totalt: 0

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Salgsbetingelser

 

 

Innhold

1.     Innledning. 0

2.     Avtalen. 1

3.     Partene. 1

4.     Priser. 1

5.     Avtaleinngåelse. 1

6.     Ordrebekreftelse. 1

7.     Betaling. 2

8.     Angrerett ved netthandel 2

9.     Tekniske opplysninger. 2

10.        Leveringstid. 2

11.        Levering og risikoovergang. 2

12.        Heving ved forsinket levering. 2

13.        Kompensasjon ved forsinket levering. 2

14.        Force majeure. 3

15.        Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden. 3

16.        Mangler, undersøkelsesplikt og reklamasjon. 3

17.        Avhjelp av mangler. 4

18.        Kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering. 4

19.        Ansvarsbegrensning. 5

20.        Verkslevering. 5

21.        Verneting m.v. 6

 

 1. Innledning

Dette kjøpet er regulert av nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som framgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 

 1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

 1. Partene

Selger Firmanavn: TRUCK1 AS
Kontaktadresse: Postboks 5176, 9284 Tromsø
E-post: nettbutikk@truck1.no
Telefonnummer: 77639600
Organisasjonsnummer: 988592080

Kjøper er det selskapet som foretar bestillingen.

 

 1. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, gjelder kun ved gjennomføring av kjøp i nettbutikken, og er eksklusiv merverdiavgift.

Fri frakt i Norge - unntatt Svalbard, gjelder også kun ved gjennomføring av kjøp i nettbutikken.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift).

 

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

 1. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Kjøper skal kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

 1. Betaling

KLARNA, se betingelser for valgt betalingsløsning.

 

 1. Angrerett ved netthandel

Det er ingen angrerett ved handel i nettbutikken.

 

 1. Tekniske opplysninger

Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og teknisk data, f.eks. vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindende. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, eller ved henvisning gjort til en del av avtalen, er disse bindende med mindre selger uttrykkelig har gjort oppmerksom på at opplysningene bare er veiledende. Tekniske data som er bindende avtalt må imidlertid forstås med et normalt spillerom bl.a. fordi forholdene hos kjøpere kan avvike fra de forhold som er forutsatt ved beregningen.

 

 1. Leveringstid

Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende. Leveringstiden er kun garantert dersom dette fremgår uttrykkelig av avtalens skrevne tekst. Ellers er leveringstiden alltid veiledende. Blir selgeren klar over at levering ikke vil finne sted innenfor rammen av den veiledende eller garanterte leveringstid, bør han gi kjøperen beskjed om dette, angi årsaken til forsinkelsen og om mulig oppgi ny leveringstid.

 

 1. Levering og risikoovergang

Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøperens besittelse på den måte som er avtalt. Levering anses skjedd selv om selgeren senere må foreta rettelsesarbeider eller foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig økonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet. Opplasting og forsendelse skjer for kjøperens regning og risiko med mindre annet er avtalt. Vanlige salgsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de internasjonale regler for tolkning av handselsuttrykk (Incoterms 2020), dog går de regler som er fastsatt i disse salgsbetingelser foran i kollisjonstilfelle. Inneholder den skriftlige avtale intet om leveringsmåte og risikoovergang, gjelder klausulen ex works («fra lager» ved levering fra selgerens lager og «fra fabrikk» ved verkslevering).

 

 1. Heving ved forsinket levering

Hvis den avtalte leveringstid – veiledende eller garantert – overskrides med mer enn 6 måneder, har kjøperen rett til å heve kjøpet. Ved levering fra verk, eller hvis salgsgjenstanden helt eller delvis skal leveres av underleverandør, får kjøperen bare rett til å heve kjøpet såfremt selgeren kan gjøre hevingsrett gjeldende overfor sin leverandør. Det er en forutsetning at det leverende verks eller underleverandørs salgsbetingelser er meddelt kjøperen.

Inntreffer force majeure, forlenges leveringstiden med den tid force majeure-situasjonen varer.

 

 1. Kompensasjon ved forsinket levering

Oppgitt leveringstid er veiledende hvis det ikke er uttrykkelig angitt i avtale eller kontraktsform at den er garantert. For lagervarer tas forbehold om mellomsalg. For oversittelse av veiledende leveringstid betales det ingen form for erstatning. Overholdes ikke garantert leveringstid og dette medfører økonomisk tap for kjøperen som kan dokumenteres, er kjøperen berettiget til en konvensjonalbot som utgjør 0,25% av kontraktssummen for hver hele uke leveringstiden overskrides, maksimalt begrenset til 5% av kontraktsummen. Kjøperen kan ikke kreve noen annen form for erstatning/kompensasjon. Hvis salgsgjenstanden skal leveres fra verk eller helt eller delvis fra underleverandør, har kjøperen bare krav på konvensjonalbot såfremt selgeren kan gjøre tilsvarende krav gjeldende mot sin leverandør. Det er en forutsetning at det leverende verks eller underleverandørs salgsbetingelser er meddelt kjøperen.

 

 1. Force majeure

Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren eller det verk som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandører spesielt. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

 

 1. Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden

Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Selv om kjøperen unnlater å motta leveringsklar salgsgjenstand når leveringstiden er inne, eller levering for øvrig ikke kan skje som følge av forhold på kjøperens side, er kjøperen likevel forpliktet til å betale som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selgeren heve kjøpet og kreve erstatning.

 

 1. Mangler, undersøkelsesplikt og reklamasjon

Når kjøperen mottar varen, skal kjøperen i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon innen tre (3) dager. Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks (jf. kjøpslovens § 31). Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel. Kjøper kan kun påberope seg feil og mangler som oppstår under de ved avtalens inngåelse forutsatte arbeidsforhold og ved riktig anvendelse. Kjøper kan således ikke påberope mangler som f.eks. skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig smøring, kjøperens uriktige montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke. Reklamasjon skal skje straks og uten ugrunnet opphold etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon må i alle tilfeller senest være kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha vært oppdaget. Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, anses for å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Reklamasjonen må uansett senest være kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha vært oppdaget. Etter 12 måneder regnet fra leveringsdagen, eller etter 6 måneder ved drift i mer enn ett skift, kan kjøperen ikke lenger gjøre mangler gjeldende. Forannevnte reklamasjonsfrister forlenges ikke selv om kjøperen unnlater å ta salgsgjenstanden i bruk straks, uansett årsaken til dette. Enhver reklamasjon skal være skriftlig og beskrive mangelens art og omfang. En vanlig anmodning om service eller retting av mangler er ikke reklamasjon i lovens forstand. En slik anmodning gjelder bare som reklamasjon hvis den oppfyller kravene i dette punkt.

 

 1. Avhjelp av mangler

Selgeren har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at selgeren har fått kjøperens meddelelse om mangelen. Nødvendig utskiftninger av deler og eventuelle reparasjoner blir utført av selgeren for hans regning, dog slik at reise, diett, oppholdsutgifter og eventuell overtidsgodtgjørelse betales av kjøperen. Kjøperen bærer risikoen for, og eventuelle utgifter som følge av spenningsvariasjoner eller andre feil ved sin elektrisitetsforsyning. Omkostningene ved feilsøking skal dekkes av kjøperen, med mindre der foreligger særskilt serviceavtale. Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens §§ 34–40.

 

 1. Kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering

Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelse av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt der foreligger en mangel eller feil, samt at selgeren har rett til å overlate til produsenten å utføre rettelsesarbeidet. Om en mangel eller feil ikke blir avhjulpet innen rimelig tid etter at kjøper har påberopt seg mangelen eller feilen, har kjøperen rett til å heve kjøpet såfremt mangelen er vesentlig. Krav om heving må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet. Retten til å heve kjøpet er bare i behold dersom kjøperen har reklamert i henhold til punkt 16. Hvis kjøperen med rette hever kjøpet, kan han kreve kjøpesummen tilbakebetalt, uten tillegg av renter, mot å stille salgsgjenstanden til selgerens disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal selgeren godskrives vanlig leie. Demontering av salgsgjenstanden skjer på selgers bekostning, men selger er ikke forpliktet til å godtgjøre bygningsarbeider eller andre utgifter som kjøperen har hatt i forbindelse med montering eller fjerning av salgsgjenstanden. Hvis salgsgjenstandene helt eller delvis er levert av underleverandør, har kjøperen dog bare rett til å heve kjøpet i den utstrekning selgeren kan gjøre hevingsrett gjeldende overfor sin leverandør. Selgeren er ikke under noen omstendighet forpliktet til å tilbakebetale kjøperens forskudd som er betalt til underleverandør og som selgeren ikke får tilbakebetalt. Er salgsgjenstanden tilvirket av selgeren (eller selgerens underleverandør) etter kjøperens oppgaver eller ønsker og salgsgjenstanden uansett mangelen har verdi for kjøperen, har selgeren rett til å kreve at kjøpet opprettholdes for denne dels vedkommende mot et forholdsmessig avslag i kjøpesummen. Etter utløpet av ovennevnte frister, kan kjøper ikke påberope seg en mangel uten at selgeren skriftlig har påtatt seg å innestå for salgsgjenstanden i lengre tid eller har handlet svikaktig. Dette punkt gjelder i stedet for kjøpslovens § 39.

 

 1. Ansvarsbegrensning

Utover plikten til å avhjelpe mangler samt kjøperens rett til konvensjonalbot, er selgeren ikke forpliktet til å betale erstatning, prisavslag eller annen form for kompensasjon for direkte eller indirekte skade eller tap som følge av mangelfull vare eller forsinkelse, herunder skade/tap som følge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste, skade varen har voldt på person eller ting (f.eks. skade på råvarer eller halvfabrikata) skade/tap som er en følge av kjøperens anvendelse av varen eller et hvilket som helst annet konsekvenstap. Dette gjelder selv om skaden/tapet må anses som en påregnelig og/eller nærliggende følge av den mangelfulle vare/forsinkelsen. Selgeren påtar seg heller ikke ansvar for vanhjemmel, f.eks. i form av patentrettigheter som forhindrer eller begrenser kjøperens utnyttelse av salgsgjenstanden.

Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke såfremt selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Selgeren påtar seg ikke noe ansvar for underleverandørers uaktsomhet. Kjøperen må føre bevis for de tap han har lidt og for at selgeren er ansvarlig.

 

 1. Verkslevering

Når det i kontrakten er forutsatt levering fra ett bestemt verk, skjer salget på det leverende verks betingelser i tillegg til nærværende betingelser. I tilfelle uoverensstemmelse, går verkets betingelser foran.

 

 1. Verneting m.v.

Enhver tvist som måtte oppstå, skal avgjøres ved iht. norsk lov og ved selgerens verneting med mindre partene avtaler annet verneting

 

Selger forbeholder seg retten til å endre vilkårene i denne avtalen, uten å måtte varsle om dette.